Klachtenregeling

A. Algemeen

Als u een klacht heeft ten aanzien van de dienstverlening en/of het handelen van een medewerker van WVO accountants B.V. dan stellen wij het op prijs als u dit met ons deelt. Wij zullen uw klacht zorgvuldig behandelen. In deze klachtenregeling leest u op welke wijze u een klacht kunt indienen en binnen welke termijn deze behandeld wordt.

B. Verantwoordelijkheid

W. van Os is verantwoordelijk voor de behandeling en de registratie van klachten over medewerkers van en/of over uitgevoerde werkzaamheden door WVO accountants B.V..

C. Indienen van een klacht

Een klacht moet schriftelijk via Kolenbranderstraat 20D, 2984 AT te Ridderkerk of digitaal via william@wvoaccountants.nl ter attentie van de W. van Os worden ingediend en ondertekend en bevat tenminste:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een duidelijke omschrijving van de aanleiding van de klacht;
  • vestiging en/of naam medewerker tegen wie de klacht zich richt;
  • datum van ontstaan van de klacht.

Bij de klacht dienen afschriften te worden verstuurd van alle documenten die relevant (kunnen) zijn voor de beoordeling van de klacht. Dat betreft in ieder geval afschriften van de documenten waarnaar in de klacht wordt verwezen.

b. Klachten die mondeling worden ingediend zijn niet ontvankelijk.

D. Afhandeling klacht

a. De directie zorgt ervoor dat de indiener van een klacht, binnen twee weken na ontvangst daarvan een ontvangstbevestiging en informatie over de procedure van klachtbehandeling wordt toegezonden.

b. Als de klacht niet voldoet aan de in punt C geformuleerde eisen, wordt de klager binnen een redelijke termijn na ontvangst daarvan in de gelegenheid gesteld om het verzuim binnen een redelijke termijn te herstellen.

c. Anoniem klagen is niet mogelijk.

d. Als de klager binnen genoemde redelijke termijn niet overgaat tot herstel van het verzuim, kan de directie besluiten de klacht buiten behandeling te laten.

E. Datum inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024.